ALGEMENE VOORWAARDEN GESPREKSMAKERS

 

1. Begripsbepaling
1.1. Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van Gespreksmakers.
1.2. Gespreksmakers: Gespreksmakers, handelsnaam van Kinship BV (KvK nr. 73772623), bereikbaar via: Postbus 1002, 3740 BA Baarn of info@gespreksmakers.nl.
1.3. Coaching: coaching bij trainingen of persoonlijke coaching trajecten.
1.4. Deelnemer: degene die aan een ontwikkelprogramma van Gespreksmakers deelneemt.
1.5. Opdrachtgever: de partij (particulier of organisatie) die een overeenkomst (wil) sluit(en) met Gespreksmakers.
1.6. Programma: een ontwikkelprogramma waaraan deelgenomen kan worden door middel van open inschrijving.
1.7. Offerte: ieder aanbod van Gespreksmakers tot het sluiten van een Overeenkomst, al dan niet op verzoek van een Opdrachtgever.
1.8. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Gespreksmakers en een Opdrachtgever.
1.9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst als bedoeld in artikel 6:230g sub e BW, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer middelen voor communicatie op afstand.
1.10. Partijen: Gespreksmakers en Opdrachtgever tezamen.
1.11. Schriftelijk: per brief op per e-mail.
2. Toepasselijkheid
2.1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere Offerte en Overeenkomst.
2.2. Van de Algemene Voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk rechtsgeldig worden afgeweken.
2.3. Gewijzigde Algemene Voorwaarden worden geacht (ook) van toepassing te zijn op de (afgegeven) Offerte en de (gesloten) Overeenkomst wanneer Opdrachtgever niet binnen 30 kalenderdagen na verzending van die gewijzigde Algemene Voorwaarden ter zake de toepassing daarvan schriftelijk heeft geprotesteerd bij Gespreksmakers.
3. Totstandkoming van de Overeenkomst
3.1. De Offertes zijn vrijblijvend en 30 kalenderdagen geldig.
3.2. Onverlet het bepaalde in lid 5, komt de Overeenkomst tot stand door schriftelijke instemming van Gespreksmakers, inschrijving bij of opdracht aan Gespreksmakers en aanvaarding van deze inschrijving of opdracht door Gespreksmakers.
3.3. Een Overeenkomst komt uitsluitend tot stand tussen Gespreksmakers en Opdrachtgever. De werking van de artikelen 7:404 en 7:407 BW is uitgesloten.
3.4. Eventuele van de Offerte afwijkende afspraken, toezeggingen en/of wijzigingen, na de totstandkoming van de Overeenkomst, binden Gespreksmakers slechts indien deze door Gespreksmakers schriftelijk zijn bevestigd.
3.5. Een (telefonisch) intake waarin de leerdoelen van een ontwikkelprogramma met de leerwensen van de deelnemer worden afgestemd kan onderdeel uitmaken van het programma. Dit gesprek is dan het startmoment van de opleiding en is voorwaarde voor deelname aan die betreffende opleiding.
4. Uitvoering van de Overeenkomst
4.1. Met Gespreksmakers gesloten Overeenkomsten leiden voor Gespreksmakers tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting. Gespreksmakers zal bij de uitvoering van haar werkzaamheden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen als bedoeld in artikel 7:401 BW.
4.2. Door Opdrachtgever genoemde termijnen of tussen Gespreksmakers en Opdrachtgever overeengekomen termijnen gelden slechts als streefdata en binden Gespreksmakers dus niet.
4.3. Gespreksmakers is gerechtigd (delen van) de Overeenkomst (mede) door derden te laten uitvoeren. Als Gespreksmakers voor de uitvoering van een met Gespreksmakers gesloten overeenkomst derden inschakelt, is Gespreksmakers gehouden deze derden zodanig zorgvuldig te selecteren.
5. Vertrouwelijkheid
5.1. Gespreksmakers, haar medewerkers en/of door Gespreksmakers ingeschakelde derden zullen de door de Opdrachtgever verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen.
6. Prijzen
6.1. Alle door Gespreksmakers genoemde prijzen zijn in euro’s, exclusief BTW. Arrangements- en verblijfkosten zijn niet in de prijzen inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. De meest actuele prijzen staan vermeld op de website www.gespreksmakers.nl
6.2. Gespreksmakers kan tussentijds optredende kostenverhogende factoren (waaronder, maar niet beperkt tot inkoopprijzen, lonen, en belastingen) die gaan spelen na de totstandkoming van de Overeenkomst aan de Opdrachtgever doorberekenen.
6.3. Indien de Opdrachtgever particulier is, en de in lid 2 bedoelde kostenverhogende factoren leiden tot een wijzing van de prijs binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, heeft de Opdrachtgever het recht de Overeenkomst te ontbinden
7. Facturering en betaling
7.1. Gespreksmakers factureert na totstandkoming van de Overeenkomst.
7.2. Opdrachtgever zal aan Gespreksmakers verschuldigde bedragen zonder verrekening, opschorting en/of korting voldoen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum.
7.3. Indien de Opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn volledig heeft betaald, is de Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Naast de wettelijke (handels)rente is Opdrachtgever in dit geval ook incassokosten verschuldigd, ter hoogte van 15% van het niet tijdig betaalde bedrag.
8. Verplaatsing of annuleringen door Gespreksmakers
8.1. Gespreksmakers is gerechtigd zonder opgave van reden een programma te verplaatsen naar een andere locatie, andere datum en/of ander tijdstip, in welk geval de Opdrachtgever het recht heeft het verplaatste programma zonder kosten te annuleren. Opdrachtgever heeft in dit geval recht op terugbetaling van de aan Gespreksmakers betaalde prijs voor het geannuleerde programma.
8.2. Gespreksmakers is gerechtigd zonder opgave van reden een programma te annuleren, in welk geval de Opdrachtgever het recht heeft op terugbetaling van de aan Gespreksmakers betaalde prijs voor het geannuleerde programma.
9. Annuleringen door Opdrachtgever
Herroepingsrecht bij Overeenkomst op afstand
9.1. Opdrachtgever heeft gedurende 14 kalenderdagen na het sluiten van de Overeenkomst op afstand het recht deze overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Bij een Overeenkomst op afstand die uitsluitend betrekking heeft op de inschrijving op een opleiding via website of telefoon, gaat de termijn van 14 kalenderdagen in op de dag van de inschrijving/aanmelding.

Annuleren ontwikkelprogramma’s
9.2. Een ontwikkelprogramma kan uitsluitend schriftelijk en voor aanvang worden geannuleerd. In geval van een dergelijke annulering geldt (onverminderd de bedenktijd zoals bedoeld in lid 1) dat Gespreksmakers gerechtigd is de volgende kosten bij de Opdrachtgever in rekening te brengen:
a. bij annulering binnen drie maanden voor aanvang: € 155,- administratie-/ annuleringskosten;
b. bij annulering binnen zes weken voor aanvang: 50% van de prijs;
c. bij annulering binnen drie weken voor aanvang: 100% van de prijs.
9.3. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 3.5 mag een geplaatste deelnemer zich laten vervangen. Indien een vervanger aan de training deelneemt, blijft de Opdrachtgever de prijs aan Gespreksmakers verschuldigd.
9.4. Indien een deelnemer of diens vervanger zonder te annuleren niet bij de training aanwezig is geweest, wordt dit aangemerkt als een annulering binnen drie weken voor aanvang als genoemd in lid 2 en wordt aldus 100% van de prijs in rekening gebracht.
9.5. Niet-deelnemen aan een activiteit op die datum waarop men geplaatst is, wordt aangemerkt als annulering (ook als aan dezelfde activiteit op een later tijdstip wordt deelgenomen).

Annulering overnachting
9.8. Een bij Gespreksmakers gereserveerde overnachting kan uitsluitend voor het daadwerkelijke verblijf en allen schriftelijk worden geannuleerd. In geval van een dergelijke annulering geldt (onverminderd de bedenktijd zoals bedoeld in lid 1) dat Gespreksmakers gerechtigd is de volgende kosten bij de Opdrachtgever in rekening te brengen:
a. bij annulering binnen één maand voor het daadwerkelijk verblijf: 15% van de prijs;
b. bij annulering binnen 14 kalenderdagen voor het daadwerkelijk verblijf: 35% van de prijs;
c. bij annulering binnen zeven kalenderdagen voor het daadwerkelijk verblijf: 55% van de prijs.
d. bij annulering binnen drie kalenderdagen voor het daadwerkelijk verblijf: 85% van de prijs.
e. bij annulering binnen één kalenderdag voor het daadwerkelijke verblijf, op de dag van het daadwerkelijke verblijf of bij een no-show: 100% van de prijs.

10. Tussentijdse beëindiging door Opdrachtgever
10.1. Indien de Opdrachtgever na aanvang van het programma de Overeenkomst tussentijds beëindigt, bestaat er geen recht op enige terugbetaling van het door de Opdrachtgever aan Gespreksmakers betaalde of nog verschuldigde bedrag.
10.2. Indien de Opdrachtgever na aanvang van de opleiding de Overeenkomst tussentijds beëindigt, worden eventuele vorderingen van Gespreksmakers op Opdrachtgever per direct opeisbaar.
11. Aansprakelijkheid
11.1. In geval aansprakelijkheid van Gespreksmakers mocht komen vast te staan, is Gespreksmakers slechts gehouden de directe schade te vergoeden, met inachtneming van de in dit artikel opgenomen beperkingen.
11.2. Gespreksmakers is niet aansprakelijk voor de indirecte schade (zoals, maar niet beperkt tot, gevolgschade, boetes, gederfde omzet, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, reputatieschade en immateriële schade).
11.3. Gespreksmakers is niet aansprakelijk voor directe schade die (mede) is veroorzaakt doordat Gespreksmakers bij de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust, is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onvolledige of gebrekkige informatie.
11.4. De omvang van de aansprakelijkheid van Gespreksmakers voor directe schade is steeds beperkt tot het bedrag dat daadwerkelijk wordt uitgekeerd aan Gespreksmakers door de verzekeraar van Gespreksmakers.
11.5. Indien de Opdrachtgever niet zelf deelneemt aan een opleiding, staat de Opdrachtgever ervoor in dat de deelnemers de hiervoor genoemde aansprakelijkheids-beperkingen hebben aanvaard.
11.6. De in de leden 1 tot en met 4 opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet indien de schade van Opdrachtgever het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Gespreksmakers of diens leidinggevende ondergeschikten.
12. Intellectuele eigendomsrechten
12.1. Voor zover auteurs-, merk-, modellen-, handelsnaam- of andere rechten van intellectuele eigendom berusten op door Gespreksmakers ter uitvoering van de Overeenkomst geleverde producten en diensten, is en blijft Gespreksmakers houder (krachtens licenties van derden), respectievelijk eigenaresse van deze rechten. De Opdrachtgever verkrijgt slechts een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht voor zover dat voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk is.
12.2. De Opdrachtgever mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan de opdrachtgever verstrekt zijn, deze niet vermenigvuldigen en auteurs-, merk-, model-, handelsnaam en andere aanduidingen, niet wijzigen of verwijderen.
13. Persoonsgegevens
13.1. Gespreksmakers verwerkt de door de Opdrachtgever verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met haar privacy statement.
13.2. De Opdrachtgever garandeert dat de betrokkenen van wie persoonsgegevens worden verstrekt zijn geïnformeerd over de verwerking van hun gegevens door Gespreksmakers.
14. Medewerkers van Gespreksmakers
14.1. Indien Opdrachtgever tijdens of binnen 12 maanden na afloop van een Overeenkomst, medewerker(s) die Gespreksmakers inzet of heeft ingezet in het kader van de Overeenkomst in dienst wenst te nemen, dan is Opdrachtgever een vergoeding aan Gespreksmakers verschuldigd ter hoogte van 30% van het bruto jaarsalaris van de betreffende medewerker(s) .
15. Toepasselijk recht en geschillen
15.1. Op de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
15.2. De klachten- en geschillenregeling van Gespreksmakers is van toepassing op de Overeenkomst tussen Gespreksmakers en Opdrachtgever.

versie 1.0
augustus 2020