***PRIVACY VERKLARING GESPREKSMAKERS , onderdeel van Kinship Holding BV.

Gevestigd Thorbeckelaan 71, 1412 BN te Naarden. Ingeschreven bij Kamer van Koophandel onder nummer 73772623.

Gespreksmakers is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:           Gevestigd Thorbeckelaan 71, 1412 BN te Naarden

www.Gespreksmakers.nl

Paul Bloem is de Functionaris Gegevensbescherming van Gespreksmakers, hij is te bereiken via info@Gespreksmakers.nl.

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Gespreksmakers verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze persoonsgegevens zelf aan ons verstrekt. Van alle medewerkers wordt verwacht dat zij integer, vertrouwelijk en zorgvuldig met de persoonsgegevens omgaan. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: – Voor- en achternaam – Adresgegevens – Telefoonnummer – E-mailadres – Locatiegegevens – Gegevens over uw activiteiten op onze website – Bankrekeningnummer

DOEL EN GRONDSLAG VAN DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Gespreksmakers verwerkt uw persoonsgegevens: – om uw betaling af te handelen; – om u te informeren over onze dienstverlening, actualiteiten en nieuwsberichten; – om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren; – om goederen en diensten bij u af te leveren; – om persoonsgegevens te verwerken waartoe wij wettelijk verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. Gespreksmakers verwerkt uw persoonsgegevens op basis van één van de volgende grondslagen: – Toestemming: De betrokkene heeft toestemmingen gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden. – Overeenkomst: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen. – Wettelijke verplichting: De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust.

BEWARINGSDUUR PERSOONSGEGEVENS

Gespreksmakers bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijn van persoonsgegevens: Bij reguliere/vaste klanten blijven de persoonsgegevens relevant voor de facturering in ons relatiebeheersysteem staan, zolang het de verwachting is dat zij vaker diensten bij ons zullen afnemen. Wij bewaren persoonsgegevens van voormalige klanten ten minste 7 jaar i.v.m. de belastingwetgeving.

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

Gespreksmakers neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder tussenkomst van een medewerker van Gespreksmakers.

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN

Gespreksmakers gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Gespreksmakers verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Gespreksmakers en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand, naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@Gespreksmakers.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren binnen vier weken op uw verzoek. Gespreksmakers wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-deautoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

BEVEILIGING PERSOONSGEGEVENS

Gespreksmakers neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons of via info@Gespreksmakers.nl. Ondanks de getroffen maatregelen kan het gebeuren dat er zich een incident voordoet rond de vastgelegde persoonsgegevens. Een datalek zal in bepaalde gevallen worden gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is aan de orde wanneer het lek leidt of kan leiden tot een aanzienlijke (kans op) ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van persoonsgegevens. Het datalek zal daarnaast ook worden gemeld aan de betrokkene indien het waarschijnlijk ongunstige gevolgen zal hebben voor zijn of haar persoonlijke levenssfeer.